الکاد

خبرنامه مخصوص دانشجوهای رشته کامپیوتر

این خبرنامه مخصوص تمام دانشجوهای رشته کامپیوتر است و ارسال های مخصوص این دانشجوهای را شامل میشود.

# Subject Send Date