الکاد

کتاب های عمومی

کتاب های عمومی

کتاب های عمومی در واقع بخش کلیات کتابخانه الکاد است و شامل تمام کتاب هایی خواهد بود که برای آن بخش خاصی در کتابخانه در نظر گرفته نشده است.

Cover of مهارت دوم از مهارت های هفتگانه ICDL
Hits: 685
User rating: / 

Comments (0)

Cover of مهارت اول از مهارت های هفتگانه ICDL
Hits: 703
User rating: / 1

Comments (0)