الکاد

پوینده دهکده جهانی


Publication by same author

مهارت اول از مهارت های هفتگانه ICDL
مفاهيم اساسي و پایه تئوري IT

User rating: / 1
مهارت دوم از مهارت های هفتگانه ICDL
استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها

User rating: / 

User rating: / 

User rating: / 
مهارت پنجم از مهارت های هفتگانه ICDL
کار با پایگاه داده ACCESS

User rating: /